Oplysningsmeddelelsetil bestyrelsen

1.1 Dataansvarlig

Musik- & Teaterhøjskolen er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit virke i højskolens bestyrelse.

1.2 Kontaktoplysninger

Du kan til hver en tid begære information fra skolen om, hvilke oplysninger højskolen opbevarer vedrørende dit arbejde i bestyrelsen for højskolen.

Du kan opnå indsigt i og berigtige registrerede personoplysninger ved at henvende dig til højskolens sekretær på kontor@musikogteater.dk.

2. Formålet med behandling af personoplysningerne

Formålet med nedenstående oplysninger er at opfylde skolens forpligtelser i henhold til persondataforordningens bestemmelser til at oplyse om behandling af persondata.

For at skolen kan opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dokumentation over for relevante myndigheder om, at højskolens bestyrelse og dennes arbejde er inden for lovens rammer, og at Kulturministeriet samt fremtidige bestyrelser til en hver tid kan tilgå informationer omkring bestyrelsesmøderne og generalforsamlingerne på højskolen, opbevarer højskolen referater fra bestyrelsesmøder og protokoller fra generalforsamlinger på ubestemt tid. Af disse referater vil det fremgå, hvornår og hvor længe de enkelte bestyrelsesmedlemmer har været i højskolens bestyrelse samt deres underskrifter på referater og protokoller.

Personoplysningerne, som højskolen har registeret i en bestyrelsesdatabase, består af: navn, adresse, telefonnummer, e-mail, valgperiode, funktion i bestyrelsen, indtræden og udtræden af bestyrelsen samt evt. jubilæer.

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til samarbejdspartner, herunder den som aftalen indgås med, pengeinstitut, offentlige myndigheder, advokat og databehandlere.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine kontaktoplysninger vil ikke blive overført til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

Dine personoplysninger vil kun være tilgængelige for relevante, udpegede personer på skolen og vil ikke blive overført til andre, medmindre det er påkrævet i henhold til lovgivning eller lignende bestemmelser, der er en forudsætning for bestyrelsens arbejde.

Behandlingen af dine personoplysninger vil kunne foregå elektronisk og/eller manuelt. Denne behandling involverer overførsel, registrering, opbevaring, udskrift, blokering og sletning af oplysninger.

4. Tidsrum for opbevaring

Skolen beholder som udgangspunkt underskrevne referater, protokoller, oversigter over tidligere bestyrelsesmedlemmer til evig tid.

5. Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan være medlem af bestyrelsen på højskolen.

6. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger

Oplysningsmeddelelsetil kursister

1.1 Dataansvarlig

Musik- & Teaterhøjskolen er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når vi leverer højskoleophold/kurser til dig.

1.2 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til vores sekretær på kontor@musikogteater.dk.

2. Formålet med behandling af personoplysningerne

Musik- & Teaterhøjskolen har brug for at indhente personoplysninger om elever / kursister og dennes forældremyndighedsindehavere i forbindelse med indmeldelse. Musik- & Teaterhøjskolen anvender alene disse personoplysninger med henblik på at opfylde skolens forpligtelser som skole.

Overordnet indsamler Musik- & Teaterhøjskolen almindelige personoplysninger om en elev / kursist som fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, nationalitet, uddannelsesforhold og andre nødvendige oplysninger for at drive skoletilbuddet. Musik- & Teaterhøjskolen har dog også brug for at indhente elevens / kursistens CPR-nummer. Når Musik- & Teaterhøjskolen indsamler cpr. nr. på eleven / kursisten, skyldes dette bl.a. Musik- & Teaterhøjskolens forpligtelser over for Kulturministeriet i forhold til at kunne søge tilskud fra staten, og at Kulturministeriet kan kontrollere, at eleven / kursisten ikke er registeret på flere skoler.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå kontrakt mellem dig og Musik- &Teaterhøjskolen.

Efter afsluttet højskoleophold er behandlingen almindeligvis nødvendig for, at Musik- & Teaterhøjskolen kan forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Derudover vil behandlingen være en forpligtelse Musik- & Teaterhøjskolen er pålagt efter hvidvask- og bogføringsloven.

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til samarbejdspartner, herunder den som aftalen indgås med, pengeinstitut, offentlige myndigheder, advokat og databehandlere.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine kontaktoplysninger vil ikke blive overført til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS. Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring

Musik- & Teaterhøjskolen opbevarer følgende stamdataoplysninger til evig tid: navn, CPRnummer, hold, længde på ophold, linjefag, mobilnummer og e-mail, da Musik- & Teaterhøjskolen har en forpligtelse til at udstede et højskolebevis til en elev, der har været på et ophold på mindst 4 uger jf. Højskolelovens § 15, stk. 5. For elever / kursister på kurser under 4 uger opbevares oplysninger af Musik- & Teaterhøjskolen i fem år, da disse oplysninger er tilknyttet skolens regnskab og indberetningspligt.

5. Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan være medlem af bestyrelsen på højskolen.

6.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os vores sekretær på kontor@musikogteater.dk.

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger

Oplysningsmeddelelsetil frivillige

1.1 Dataansvarlig

Musik- &Teaterhøjskolen er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når du er frivillig hos os.

1.2 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til vores sekretær på kontor@musikogteater.dk.

2. Formålet med behandling af personoplysningerne

Musik- & Teaterhøjskolen opbevarer følgende data på vores frivillige: navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at være frivillig på Musik- & Teaterhøjskolen. Behandlingen er almindeligvis nødvendig for, at Musik- & Teaterhøjskolen kan forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Derudover vil behandlingen være en forpligtelse Musik- & Teaterhøjskolen er pålagt efter hvidvask- og bogføringsloven.

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til samarbejdspartner, herunder den som aftalen indgås med, pengeinstitut, offentlige myndigheder, advokat og databehandlere.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine kontaktoplysninger vil ikke blive overført til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS. Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring

Musik- & Teaterhøjskolen opbevarer din personoplysninger 5 år efter, at du har indmeldt dig i skolekredsen, da vi jf. Kapitel 2 §3 afsnit 3 i Højskoleloven skal kunne dokumentere, at højskolen har en skolekreds tilknyttet. Opbevaringen af dine oplysninger er 5 år jf. vores forpligtelser til opbevaring af regnskab o.l.

5. Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at samarbejde med os.

6.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os vores sekretær på kontor@musikogteater.dk.

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger

Oplysningsmeddelelsetil hjemmesidebesøgende

1.1 Dataansvarlig

Musik- & Teaterhøjskolen er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside.

1.2 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til vores sekretær på kontor@musikogteater.dk.

2. Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen er at optimere hjemmesiden og brugeroplevelsen med henblik på markedsføring.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

3. Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til markedsføringsbureauer. 3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande Dine personoplysninger overføres til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS, eksempelvis USA. Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger behandles umiddelbart i op til to år fra dit sidste besøg.

5. Forpligtelser

Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysningerne.

6.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os vores sekretær på kontor@musikogteater.dk.

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger

Oplysningsmeddelelsetil personaleadministrationen

1.1 Dataansvarlig

Musik- & Teaterhøjskolen er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din ansættelse.

1.2 Kontaktoplysninger

Du kan til hver en tid begære information fra skolen om, hvilke oplysninger der behandles i forbindelse med din ansættelse ved skolen, ligesom du til enhver tid kan gøre indsigelse mod oplysninger og anmode om, at oplysninger begrænses eller slettes fra skolens registre. Du kan opnå indsigt i og berigtige registrerede personoplysninger ved at henvende dig til din nærmeste leder.

2. Formålet med behandling af personoplysningerne

Formålet med nedenstående oplysninger er at opfylde skolens forpligtelser i henhold til persondataforordningens bestemmelser til at oplyse om behandling af persondata. For at skolen kan opfylde sine forpligtelser i forbindelse med din ansættelse ved skolen, er det nødvendigt, at skolen behandler personoplysninger om dig. Skolen er i lovens forstand dataansvarlig i forhold til oplysninger om dig, som skolen behandler. Personoplysningerne, der behandles i medfør af persondataforordningen, er i den konkrete situation relevante og nødvendige for at formålet med (data-)behandlingen kan opfyldes. Der kan i nogle tilfælde være oplysninger af personfølsom karakter. Personoplysninger, der behandles, kan f.eks. være oplysninger om navn, kontaktoplysninger, cpr-nummer, lønforhold, uddannelsesforhold, erhvervserfaring, bankoplysninger, sygefravær, helbredsoplysninger.

3. Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger vil alene blive overført inden for skolen eller videregivet udenfor skolen såfremt det skønnes nødvendigt i forbindelse med, eller i tilknytning til din ansættelse på skolen. Hvis vi overfører dine oplysninger til databehandlere i tredjeland, sker det inden for rammerne af Persondataforordningen. Dine personoplysninger vil kun være tilgængelige for relevante, udpegede personer på skolen og vil ikke blive overført til andre, medmindre det er påkrævet i henhold til lovgivning eller lignende bestemmelser, der er en forudsætning for ansættelsesforholdet. Behandlingen af dine personoplysninger vil kunne foregå elektronisk og/eller manuelt. Denne behandling involverer overførsel, registrering, opbevaring, udskrift, blokering og sletning af oplysninger.

4. Tidsrum for opbevaring

Skolen beholder nødvendige personoplysninger i 5 år fra udgangen af regnskabsåret efter din fratræden (bogføringsloven). Oplysninger vedrørende løn, løntrinindplacering og pension, samt grundlaget herfor vil dog kunne blive opbevaret i op til 10 år, såfremt skolen vurderer, at det er relevant. Oplysninger om arbejdsskader vil kunne blive opbevaret i op til 30 år, såfremt skolen vurderer, at det er relevant.

5. Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan have en stilling hos os.

6. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger

Oplysningsmeddelelsefor rekrutering

1.1 Dataansvarlig

Musik- & Teaterhøjskolen er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med rekruttering.

1.2 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til vores sekretær på kontor@musikogteater.dk.

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen af personoplysningerne er at kunne rekruttere og ansætte kvalificeret personale.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af personoplysninger sker almindeligvis af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for den mulige indgåelse af en ansættelseskontrakt. I tilfælde din ansøgning indeholder særlige kategorier af oplysninger, herunder eksempelvis helbredsoplysninger, vil behandlingen være baseret på det forhold, at du selv har offentliggjort dem over for os.

3.1 Kategorier af modtagere

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS. Oplysningerne overføres heller ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer dine oplysninger, herunder CV, ansøgning, etc. i op til tre måneder efter rekrutteringsforløbet er afsluttet. Uanmodede ansøgning opbevares umiddelbart i seks måneder.

5. Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan søge en stilling hos os.

6.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os vores sekretær på kontor@musikogteater.dk.

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger

Oplysningsmeddelelsefor skolekredsen

1.1 Dataansvarlig

Musik- & Teaterhøjskolen er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når du er medlem af højskolens skolekreds.

1.2 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til vores sekretær på kontor@musikogteater.dk.

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Musik- & Teaterhøjskolen har brug for at indhente personoplysninger ved indmeldelse i højskolens skolekreds. Efter indmeldelsen i skolekredsen er behandling nødvendig for, at Musik- & Teaterhøjskolen kan overholde Kapitel 2 §3 afsnit 3 i Højskoleloven. Endvidere er oplysningerne nødvendige i forbindelse med udsendelse af informationer til skolekredsen så som formandens nyhedsbreve, invitationer til arrangementer og alm. informationer omkring skolekredsen og dennes virke så som indkaldelse til generalforsamlinger.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå kontrakt mellem dig og Musik- & Teaterhøjskolen. Derudover vil behandlingen være en forpligtelse Musik- & Teaterhøjskolen er pålagt efter hvidvask- og bogføringsloven.

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til samarbejdspartner, herunder den som aftalen indgås med, pengeinstitut, offentlige myndigheder, advokat og databehandlere.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine kontaktoplysninger vil ikke blive overført til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS. Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring

Musik- & Teaterhøjskolen opbevarer din personoplysninger 5 år efter, at du har indmeldt dig i skolekredsen, da vi jf. Kapitel 2 §3 afsnit 3 i Højskoleloven skal kunne dokumentere, at højskolen har en skolekreds tilknyttet. Opbevaringen af dine oplysninger er 5 år jf. vores forpligtelser til opbevaring af regnskab o.l.

5. Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at samarbejde med os.

6.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os vores sekretær på kontor@musikogteater.dk.

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger