Regler og betingelser

Regler og betingelser
– samt databehandling

Almindelige informationer

Musik og Teaterhøjskolen (MTH) har brug for at indhente personoplysninger om elever og dennes forældremyndighedsindehavere i forbindelse med indmeldelse. MTH anvender alene disse personoplysninger med henblik på at opfylde skolens forpligtelser som skole.

Overordnet indsamler MTH almindelige personoplysninger om en elev som fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, nationalitet, uddannelsesforhold og andre nødvendige oplysninger for at drive skoletilbuddet. MTH har dog også brug for at indhente elevens CPR-nummer. Når MTH indsamler cpr. nr. på eleven, skyldes dette bl.a. MTHs forpligtelser over for Kulturministeriet i forhold til at kunne søge tilskud fra staten, og at Kulturministeriet kan kontrollere, at eleven ikke er registeret på flere skoler.

MTH opbevarer disse stamdata oplysninger til evig tid, da MTH har en forpligtelse til dette for at kunne udstede et højskolebevis til en elev, der har været på et ophold på mindst 4 uger jf. højskolelovens § 15, stk. 5.

For elever på kurser under 4 uger opbevares oplysninger af MTH i fem år, da disse oplysninger er tilknyttet skolens regnskab og indberetnings pligt.

Oplysninger om kost, allergi og sygdom, som MTH bør have kendskab til under højskoleopholdet, slettes umiddelbart efter kurset er afsluttet.

 

Oplysningspligt og evt. samtykke fra unge under 18 år

I Danmark er børn og unge under 18 år, der ikke har indgået ægteskab, mindreårig og dermed umyndige. Det vil sige, at de ikke umiddelbart kan give samtykke på egne vegne, men det er dennes forældremyndighedsindehavere, der giver samtykke på vegne af barnet.

Den nuværende persondatalov bygger på et individuelt modenhedskriterium, og det vil sige, at det er en konkret vurdering, hvornår barnet er modent nok til at afgive et samtykke på egen hånd.

Med den nye persondataforordning samt lovforslaget til den nye persondatalov vil der ske en ændring i alderskravet, således at børn/unge over 13 år fremadrettet kan afgive samtykke på egen hånd i forbindelse med informationssamfundstjenester som fx Facebook, Instagram og Snapchat. Alderskravet udstrækkes ikke til at gælde samtykke for andre forhold. Dvs. at der her fortsat vil gælde et individuelt modenhedskriterium.

Vurderingsmomenter af, hvornår barnet er i stand til at afgive samtykke på egne vegne:

  • –  Hvis den unge på egen hånd kan indgive en ansøgning til fx en myndighed, må den pågældende derfor også selv kunne meddele samtykke til de nødvendige processuelle skridt efterfølgende, herunder til indsamling og videregivelse af personoplysninger.

  • –  Hvis den unge har den modenhed, som på det givne sagsområde er nødvendigt for at forstå konsekvenserne af samtykket, og der er grund til at antage, at der foreligger stiltiende samtykke fra forældremyndighedsindehaveren, eller at denne ikke vil modsætte sig samtykket.

    Som udgangspunkt vil unge i alderen 16-18 år på højskole ikke kræve samtykke fra forældre i forbindelse med opfyldelse af oplysningspligt/samtykke vedrørende persondataforordningen. Der kan være konkrete tilfælde, hvor dette ikke er tilfældet og der skal indhentes samtykke fra forældre.

 
 

Regler og betingelser

Når du tilmelder dig Musik og Teaterhøjskolen accepterer du følgende:

Al besiddelse og brug af euforiserende stoffer, samt misbrug af alkohol er uforeneligt med samværet og arbejdet og medfører bortvisning fra højskolen.

Du har mødepligt til undervisningen, og vi forventer, at du deltager aktivt og engageret fra kl. 08:30. Du skal være fyldt 171⁄2 år, når kurset starter.

Fritagelse for undervisning/ophold på højskolen: Du kan ikke forventes fritaget for undervisning/ophold på højskolen i flere dage (eksempelvis for at tage på ferie) uden for højskolens ferie. Hvis du ekstraordinært vælger at holde fri, bliver du midlertidig udmeldt og højskolen opkræver det tabte tilskud fra staten hos dig.

Ferie: Højskolen holder ikke vinterferie og efterårsferie. Derudover er de tre dage før påske, dagen efter Kr. Himmelfart samt Grundlovsdag undervisningsdage.

Afbrudt ophold: Hvis dit højskoleophold bliver afbrudt og du ikke er tilstede og gennemfører alle kursets uger, skal du betale et afbrydelsesgebyr uanset om opholdet afbrydes af dig eller højskolen. Afbrydelsesgebyret består af betaling for den afbrudte uge + de efterfølgende 4 uger og hele studieturen. Prisen pr. uge er kr. 4.790,- og er inkl. det tabte tilskud fra staten. Derudover refunderes tilmeldingsgebyret ikke.

Blandede billeder

Herunder et par billeder fra højskolen. Se meget mere på SoMe.