§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Stk. 1. Musik- & Teaterhøjskolen er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 2. Institutionen er oprettet den 12. okt. 1982 og har hjemsted i Tønder Kommune.

Stk. 3. Institutionen ejer ejendommene Herrestedgade 6, matr. 189 Toftlund, Toften 6A, matr.nr. 808 Toftlund, Søren Jensens Vej 2, matr.nr. 174 Toftlund, Toften 6, matr.nr. 806 Toftlund, Herrestedgade 3, matr.nr. 231 Toftlund samt Herrestedgade 12, Toftlund matr.nr. 331.

Stk. 4. Institutionens formål er at drive folkehøjskole inden for rammerne af de gældende regler om Folkehøjskoler.

Stk. 5. Musik- & Teaterhøjskolen har sin værdimæssige forankring i den grundtvigske højskoletradition, hvor vi gennem almendannelse og livsoplysning inspirerer til aktiv deltagelse som medborger i et demokratisk samfund.

Vi ønsker gennem musik, teater og anden scenekunst at sætte aftryk hos den enkelte og i samfundet. Gennem den skabende kunst ønsker vi at fremelske et miljø, hvor det levende ord og en reflekteret læring udvikler såvel elever som medarbejdere på det personlige, det sociale og det faglige niveau, så de kan virke aktivt i et åbnet, ligeværdigt og ansvarligt fællesskab.

Stk. 6. Højskolen skal i sit arbejde desuden lægge vægt på det kulturelle og folkelige samspil mellem egn og højskole.

§ 2. Skolekreds

Stk. 1. Højskolen skal have en skolekreds, der står bag skolens oprettelse og virksomhed.

Stk. 2. Følgende kan være medlemmer af skolekredsen: Myndige personer, foreninger, firmaer m.v., som føler tilknytning til skolen / højskolen og er villig til at bidrage økonomisk til dens drift.

Stk. 3. Privatpersoner, dvs. andre end offentlige myndigheder, skal udgøre flertallet af skolekredsen.

Stk. 4. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen. Medlemmerne får først stemmeret efter 2 måneders medlemskab.

Stk. 5. Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Af medlemmerne opkræves et kontingent mindst én gang årlig. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6. Højskolens årsrapport udleveres fra skolen senest 14 dage før den generalforsamling, hvor årsrapporten skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Højskolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

§ 3. Skolens drift

Stk. 1. Højskolens drift finansieres overvejende ved offentlige tilskud, elevbetaling, økonomisk bidrag fra skolekredsen samt eventuelle bidrag fra andre.

Stk. 2. Højskolens midler må alene komme højskolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Overskud ved Højskolens drift tilfalder højskolen og skal i passende omfang anvendes til at tilvejebringe kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for højskolen, fx forbedringer af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende.

Stk. 4. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end højskolen disponerer over.

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.

Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jfr. § 11, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jfr. § 12.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved offentlig annoncering samt fremsendelse af e-mail eller brev til skolekredsens medlemmer med mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forstanderens beretning.
4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Evt.

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 1/3 af skolekredsens medlemmer ønsker det. Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden.

Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jfr. dog § 12, stk. 1.

Stk. 7. Et medlem kan kræve skriftlig afstemning.

Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

§ 5. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer, der vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd. Elevforeningens bestyrelse kan udpege en repræsentant, som deltager i bestyrelsens møder med taleret, men uden stemmeret.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen og afgår med henholdsvis 2, 2 og 3 årligt. Genvalg kan finde sted. Der kan vælges indtil 2 suppleanter gældende for 1 år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jfr. lovens § 6, stk. 2 og 3, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen. Da indtræder suppleanterne i den rækkefølge, de er valgt som menige medlemmer for den resterende del af valgperioden, jfr. Stk. 1 og § 4.

Stk. 4. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer.

Stk. 5. Forstanderen og repræsentanter for medarbejderne kan uden stemmeret deltage i bestyrelsens møder. Bestyrelsen kan dog beslutte at afholde møder, hvori der kun deltager medlemmer.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige. Flertallet af bestyrelsesmedlemmer skal have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 7. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand af sin midte.

§ 6 Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Højskolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte Højskolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig overfor skolekredsen. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for ministeren, der har højskolerne som ressortområde, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen. Bestyrelsen træffer beslutning om afskedigelse af medarbejdere efter indstilling fra forstanderen. Forstanderen orienterer bestyrelsen om ansættelse af lærere og andre medarbejdere ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, udnævner revisor, fastsætter elevbetalingen, godkender en årsplan for skoleåret og orienteres om indholdsplan for de enkelte kurser, samt godkender en plan for Højskolens evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens vedtægt.

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport i overensstemmelse med de gældende regler, og for at årsrapporten indsendes til ressortministeriet inden for den fastsatte frist, og at alle bestyrelsesmedlemmer har underskrevet årsrapporten.

Stk. 6. Bestyrelsen underretter ressortministeriet om institutionens nedlæggelse.

§ 7 Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og udsender en dagsorden.

Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder evt. afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Referatet underskrives ved førstkommende fysiske bestyrelsesmøde af bestyrelsesmedlemmerne. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog med mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomiske eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 7. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for medlemmer.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.

Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 10. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, der består af formand, næstformand og forstander.

§ 8. Skolens daglige ledelse

Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2. Ved forstanderens fravær ud over 1 måned kan udpeges en stedfortræder.

Stk. 3. Forstanderen ansætter lærere og andre medarbejdere og orienterer bestyrelsen herom. Forstanderen indstiller afskedigelse af medarbejdere til bestyrelsen.

Stk. 4. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

§ 9. Regnskab og revision

Stk. 1. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af folkehøjskoler.

Stk. 2. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jfr. lovens § 6.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 10 Tegningsret

Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. Tegningsretten kan ikke delegeres.

Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves 2/3 flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens, underskrift.

§ 11. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af ressortministeriet. Bestyrelsen er ansvarlig for, at højskolens vedtægter er i overensstemmelse med loven.

Stk. 2. Ændring af vedtægterne skal vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

§ 12. Nedlæggelse

Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med ressortministeriets godkendelse til skoleformål i Sønderjylland, der støttes i henhold til gældende regler om folkehøjskoler.